Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
Nad Czarną Hańczą

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Nad Czarną Hańczą" zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba władz mieści się w Suwałkach ul. Wazów 2C.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców Polski Północno -Wschodniej poprzez prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej we wszystkich dostępnych formach.
 2. Ochrona dziedzictwa narodowego i pamięci historycznej narodów na pograniczu Polski Północno-Wschodniej, Litwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki).
 3. Działania proekologiczne, troska o zachowanie natury i dziedzictwa kulturowego we współpracy z sąsiadami Litwą, Białorusią, Rosją (Obwód Kaliningradzki).
 4. Organizowanie działań służących zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z przedstawicielami rządów oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których działalność jest styczna z celami Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności promocyjnej, instruktażowej, oświatowo ? informacyjnej, służącej realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
 5. Spisywanie legend, baśni, pieśni, obrzędów i tradycji na pograniczu Litwa, Białoruś, Rosja (Obwód Kaliningradzki).

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, której przedmiot określa załącznik nr 1 niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków , jeżeli nie narusza to właściwych przepisów prawa oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia i Suwalszczyzny.
 2. Członków honorowych przyjmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na pisemny wniosek grupy lub Zarządu.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi, z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego posiadają prawa określone w par. 13 ust.1 pkt 1 i 2 Statutu.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  4. popularyzowania w środowisku zadań i celów Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 18

W trakcie trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej mogą być dokonywane uzupełnienia i zmiany w ich składzie, nie więcej jednakże niż dwu członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków
§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj członkowie.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. 3/4 członków Stowarzyszenia.
 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 10. W przypadku braku Quorum do odbycia Wolnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż przed upływem 15 min. od pierwszego terminu.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów spośród obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 8. Ustalenie głównych kierunków działania na okres kadencji.

Zarząd
§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 7 osób tj. przewodniczącego, dwóch z-ów przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, 2 członków zarządu.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwoty 10 000 zł.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 10. Kierowanie pracą Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna
§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27

W przypadkach określonych w & 26 pkt.3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Wesprzyj nas

Możemy istnieć dzięki ludziom, których wkład i zaangażowanie jest dla nas nie do przecenienia.

To praca wolontariuszy, hojność naszych darczyńców, a także wsparcie osób zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem, pozwalają nam podejmować działania na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Nr konta:
BGŻ BNP PARIBAS
55 2030 0045 1110 0000 0315 8890