Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Czarna Hańcza"

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
Nad Czarną Hańczą

STATUT

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „NAD CZARNĄ HAŃCZĄ”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „NAD CZARNĄ HAŃCZĄ”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców Polski Północno-Wschodniej poprzez prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej we wszystkich dostępnych formach.

 2. Ochrona dziedzictwa narodowego i pamięci historyczne narodów na pograniczu Polski Północno-Wschodniej, Litwy, Białorusi, Rosji – (Obwód Kaliningradzki).

 3. Działania proekologiczne, troska o zachowanie natury i dziedzictwa kulturowego we współpracy z sąsiadami Litwą, Białorusią, Rosją (Obwód Kaliningradzki).

 4. Organizowanie działań służących zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Celem jest wpieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa na terenie działalności Stowarzyszenia. Popularyzacja sektora rybackiego.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z przedstawicielami rządów oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których działalność jest styczna z celami Stowarzyszenia.

 2. Prowadzenie działalności promocyjnej, instruktażowej, oświatowo-informacyjnej służącej realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych.

 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.

 5. Spisywanie legend, baśni, obrzędów i tradycji na pograniczu Liwa, Białoruś, Rosja (Obwód Kaliningradzki).

 6. Przyznawanie:

 7. a/ nagród za szczególny wkład pracy organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury , b/ nagród dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach sztuki, c/ stypendiów , w wyjątkowych okolicznościach , d/ nagród, za działalność wydawniczą i publicystyczną Stowarzyszenia., e/ pomocy finansowej osobom ,które wymagają leczenia, znajdują się w trudnej sytuacji .

 8. Przyznawanie świadczeń określonych w ust. 6 dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie przyznawania nagród, stypendiów i pomocy finansowej, opracowanym przez Zarząd.

§8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, której przedmiot określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli nie narusza to właściwych przepisów prawa oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych

 2. członków wspierających,

 3. honorowych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może by

 2. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 2. Członków Zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.

§12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia i Suwalszczyzny.

 1. Członków honorowych przyjmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenia Członków, na pisemny wniosek grup członków lub Zarządu.

 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 3. Członkowie honorowi, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, posiadają prawa określone w § 13 ust.1 pkt 2 Statutu.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 3. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

 4. popularyzowania w środowisku zadań i celów Stowarzyszenia.

§14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

 2. Człowiek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1 i 2.

§15

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednie zasady określone w ust.3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§18

W trakcie trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia i komisji Rewizyjnej mogą być dokonywane uzupełnienia i zmiany w ich składzie, nie więcej jednakże niż dwu członków zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zebraniu Członków borą udział:

 1. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni i honorowi

 2. z głosem doradczym- członkowie wspierający.

 

§20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku,

 2. Walne Zebranie Członków obraduje w/g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj członkowie.

 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 

1) Zarząd

2) Komisja Rewizyjna

3)3/4 członków Stowarzyszenia

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 3. W przypadku braku quorum do odbycia Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż przed upływem 15 min. od pierwszego terminu.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,

 2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

 8. ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji.

§ 22

ZARZĄD

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się od 3 do 7 osób tj. przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, członków zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwoty 10 000 zł,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 8. składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 10. kierowanie pracą Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

§ 24

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiadania Zarządu,

 4. zwoływanie Walnego Zarządu Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności za Walnym Zebraniu Członków,

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27

W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

   1. składki członkowskie,

   2. darowizny, zapisy i spadki,

   3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).

2. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszystkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu i skarbnika

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

   1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

   3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 1

do Statutu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „NAD CZARNĄ HAŃCZĄ”

Kod w/g PKD Rodzaj działalności

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.20.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Wesprzyj nas

Możemy istnieć dzięki ludziom, których wkład i zaangażowanie jest dla nas nie do przecenienia.

To praca wolontariuszy, hojność naszych darczyńców, a także wsparcie osób zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem, pozwalają nam podejmować działania na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Nr konta:
BGŻ BNP PARIBAS
55 2030 0045 1110 0000 0315 8890